พรมทา สมภาร. “ความสงสัยในฐานะจุดเริ่มต้นของงานศึกษาวิจัย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 9, no. 3 (February 5, 2019): 1–5. Accessed May 28, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170385.