บรรณรุจิ บรรจบ. “ชื่อเรียกปัญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 9, no. 2 (February 5, 2019): 46–87. Accessed May 25, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170383.