พรมทา สมภาร. “เศรษฐศาสตร์แบบของพระพุทธเจ้า”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 9, no. 1 (February 5, 2019): 1–3. Accessed May 18, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170371.