พรมทา สมภาร. “พุทธธรรมกับความซับซ้อนของโลกและชีวิต”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 10, no. 3 (February 4, 2019): 1–5. Accessed May 20, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170200.