ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ ดนัย. “หลักสูตรมหาวิทยาลัยสงฆ์กับพระธรรมวินัย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 10, no. 2 (February 4, 2019): 38–96. Accessed May 22, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170198.