พสุธารชาติ พิพัฒน์. “พุทธศาสนากับทรรศนะแบบลดทอน”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 11, no. 2 (February 4, 2019): 41–80. Accessed May 20, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170187.