วุฑฺฒิกโร พระมหาสมบูรณ์. “แนวคิดเรื่อง จิตเท่านั้นที่มีอยู่ ของพระพุทธศาสนานิกายโยคาจาร”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 11, no. 1 (February 4, 2019): 28–62. Accessed May 27, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170182.