ปรมัตถ์วินัย สมศิริ. “ธุรกิจการเงินการธนาคารในทัศนะของพุทธศาสนา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 11, no. 1 (February 4, 2019): 4–27. Accessed May 23, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170181.