พรมทา สมภาร. “ปราชญ์ทางพุทธศาสนา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 14, no. 1 (February 4, 2019): 1–8. Accessed May 21, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169990.