คำดี เดือน. “การรื้อฟื้นภิกษุณีสงฆ์ของฝ่ายเถรวาท”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 15, no. 3 (February 4, 2019): 5–80. Accessed May 21, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169989.