บุตรอินทร์ สิทธิ์, บุญศรีตัน ปรีชา, and โตจักษณ์ชัยกุล สุพัฒน์. “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส งานและพระดำริด้านการศึกษาและการปกครอง”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 15, no. 1 (February 4, 2019): 26–72. Accessed May 25, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169985.