แซกรัมย์ พระมหาปฐมวิทย์. “บทบาทของสมาธิในการเจริญวิปัสสนาตามทัศนะสำนักวิปัสสนาสายรูปนาม”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 16, no. 3 (February 4, 2019): 3–69. Accessed May 21, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169981.