พรมทา สมภาร. “ศาสนาของธรรมชาติ”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 16, no. 1 (February 4, 2019): 1–4. Accessed May 30, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169974.