สดมณี อ้อมเดือน, ธนะชานันท์ สุภาพร, ภู่คง สธญ, จันประเสริฐ ฐาศุกร์, and เกตุอ่ำ ปัทมา. “ทรรศนะของคนไทยปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ไทย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 17, no. 3 (February 4, 2019): 27–37. Accessed May 21, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169972.