บุญหนุน ชาญณรงค์. “ความเป็นธรรมทางสังคมในทัศนะของพระพุทธศาสนา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 17, no. 2 (February 4, 2019): 36–95. Accessed May 27, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169969.