เกิดแก้ว ธีรโชติ. “วิธีเสริมสร้างสุขภาวะโดยองค์รวมในพระพุทธศาสนา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 18, no. 3 (January 31, 2019): 69–87. Accessed May 21, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169575.