ยอดทอง อำนาจ. “ผลกรรมดี-ชั่วอยู่ที่ไหน : ตรรกศาสตร์เชิงพุทธในมิลินทปัญหา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 19, no. 3 (January 31, 2019): 7–41. Accessed May 30, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169398.