วาดเขียน ภูวมินทร์. “การสถาปนาธรรมยุตินิกายของวชิรญาณภิกษุ : ปัญหาเรื่องสังฆเภท”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 19, no. 2 (January 31, 2019): 21–53. Accessed May 21, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169378.