เหล่าเลิศวรกุล อนันต์. “มโนทุจริต จะฉุดประชาธิปไตยไทยลงเหว”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 21, no. 1 (April 29, 2015): 5–9. Accessed May 21, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/162096.