นนฺทโก (จุลเจือ) พระปลัดปรีชา. “Metaphorical Teachings in Buddhism”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 25, no. 3 (December 26, 2018): 80–93. Accessed May 20, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/160992.