บรรณาธิการ บรรณาธิการ. “บทบรรณาธิการ”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 25, no. 2 (August 28, 2018): 5–6. Accessed May 21, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/160887.