บรรณาธิการ บรรณาธิการ. “บทบรรณาธิการ”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 25, no. 1 (April 26, 2018): 5–6. Accessed May 21, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/160881.