บรรณาธิการ บรรณาธิการ. “บทบรรณาธิการ สำนักสงฆ์ : จะรักษ์หรือจะล้าง”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 22, no. 3 (December 24, 2015): 5–10. Accessed May 21, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/157205.