บรรณาธิการ บรรณาธิการ. “บทบรรณาธิการ สร้างพระเครื่อง : อย่างไรเป็นบุญ อย่างไรเป็นบาป”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 24, no. 3 (December 26, 2017): 5–9. Accessed May 25, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/157200.