บรรณาธิการ บรรณาธิการ. “บทบรรณาธิการ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับพระพุทธศาสนา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 23, no. 3 (December 27, 2016): 5–8. Accessed May 23, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/156864.