บรรณาธิการ บรรณาธิการ. “บรรณาธิการแถลง สิทธิ – เมตตา : คุณค่าที่แตกต่าง”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 24, no. 2 (August 23, 2017): 5–8. Accessed May 25, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/156678.