ประภาพรพิพัฒน์ ก. “การต่อสู้ของภิกษุณีสงฆ์เถรวาท: จากศรีลังกาสู่ไทย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 12, no. 2, Mar. 2022, pp. 28-41, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/255011.