ปิยปัญญาวงศ์ อ., and กาญจนพิศศาล ส. “Consideration of the Buddhist monks’ samaṇasāruppa”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 26, no. 2, July 2019, pp. 28-73, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/185027.