พรมทา ส. “งานเขียนทางวิชาการ”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 1, no. 3, Feb. 2019, pp. 2-3, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170788.