กองบรรณาธิการ ก. “ปัญหาการศึกษาของสงฆ์ไทยในปัจจุบัน”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 1, no. 2, Feb. 2019, pp. 4-8, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170782.