บุณยเนตร เ. “จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อมในพุทธศาสนา : สำนึกทางศาสนาที่หยั่งโยงสรรพสิ่งทั่วสากล”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 1, no. 1, Feb. 2019, pp. 7-30, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170775.