พรมทา ส. “จากบรรณาธิการ”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 1, no. 1, Feb. 2019, p. 2, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170771.