กองบรรณาธิการ ก. “นิตยสาร พระเครื่อง ในสังคมไทย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 2, no. 2, Feb. 2019, pp. 5-11, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170756.