สถาอานันท์ ส., and อัศววิรุฬหการ ป. “พุทธศาสนากับสังคมไทย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 2, no. 1, Feb. 2019, pp. 20-34, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170739.