พรมทา ส. “งานวิจัยทางพุทธศาสนาในสังคมไทย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 2, no. 1, Feb. 2019, pp. 2-4, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170733.