เขียนวงศ์ พ. “พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาความเป็นอัตนิยม”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 3, no. 1, Feb. 2019, pp. 59-78, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170696.