นัมคณิสรณ์ ส. “ธุรกิจกับพุทธจริยศาสตร์”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 3, no. 1, Feb. 2019, pp. 36-58, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170693.