งามจิตรเจริญ ว. “ปัญหาของขณิกวาท”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 4, no. 3, Feb. 2019, pp. 62-70, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170681.