เศรษฐ์บุญสร้าง ส. “อัตตาทุปาทานกับสายพันธุ์แห่วกระบวนทัศน์ของความรู้”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 4, no. 3, Feb. 2019, pp. 44-61, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170679.