พรมทา ส. “แรงงานของความรักปละ. ”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 4, no. 3, Feb. 2019, p. 2, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170675.