ปุณฑริกวิวัฒน์ ท. “พุทธเศรษฐศาสตร์”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 5, no. 2-3, Feb. 2019, pp. 58-69, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170452.