เลี้ยววาริณ อ. “ผลการฝึกอบรมตามแนวพุทธต่อจิตลักษณะและลักษณะทางพุทธของบุคคลในวัยผู้ใหญ่”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 6, no. 3, Feb. 2019, pp. 58-68, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170443.