ผลเจริญ พ. “ปัญหาโสเภณี : เหตุปัจจัย มุมมอง และวิธีการแก้ปัญหาตามแนวทางพุทธศาสนา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 6, no. 3, Feb. 2019, pp. 3-36, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170441.