ปุณฑริกวิวัฒน์ ท. “พุทธจริยศาสตร์ : กรณีประเทศไทย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 6, no. 2, Feb. 2019, pp. 62-77, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170437.