สิงห์สุริยา ป. “มโนธรรมของสังคมและการแทรกแซงที่ชอบธรรม”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 6, no. 2, Feb. 2019, pp. 25-31, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170433.