วิศทเวทย์ ว. “อนัตตาในพุทธปรัชญา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 6, no. 1, Feb. 2019, pp. 62-112, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170429.