ธรรมโชโต ส. “ทำไมคนไทยส่วนใหญ่จึงคิดว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 7, no. 3, Feb. 2019, pp. 26-34, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170418.