อดิวัฒนสิทธิ์จ. “สื่อมวลชนกับวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนา”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, Vol. 8, no. 2, Feb. 2019, pp. 50-71, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170401.