จันทบุตร ค. “แนวคิดทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 8, no. 2, Feb. 2019, pp. 6-49, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170400.