ผลเจริญ พ. “เสรีภาพในทัศนะของฌอง-ปอล ซาร์ตร์ และพระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)”. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, vol. 9, no. 3, Feb. 2019, pp. 6-32, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170387.